กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้จัดดูงานด้านโครงการอาหารกลางวันและ ศึกษาศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยให้แก่ครูจากโรงเรียนประถมในแขวงหัวพัน สปป.ลาว จำนวน 7 คน ณ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2556 ขึ้น ซึ่งเป็นการประสานงานของส่วนราชการ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ และสปป.ลาว