ตามที่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ให้การดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พระราชบัญญัติและระเบียบกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อให้พระราชบัญญัติและระเบียบกองทุนฯ มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมตามภารกิจของบริบทโรงเรียนทุกสังกัด จึงมอบให้ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จัดทำวิพากษ์ประชาพิจารณ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ตชด. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อปท. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยดำเนินการ 4 ภูมิภาค ตามกำหนดการดังนี้

1. ภาคเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2557

2. ภาคกลาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2557

3. ภาคใต้ สพป.ปัตตานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2557

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2557