เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้ประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานอาหารและโภชนาการของนักเรียน ให้ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและมีปริมาณที่เหมาะสมกับวัย ณ ห้องประชุม สุนทร สุนันท์ชัย อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5ชั้น 4 เวลา 9.00-15.00 น.