เกล็ดความรู้จากแหล่งต่างๆ

โรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย
คนไทยไร้พุง, โรคอ้วนในเด็ก
ปริมาณสารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน สำหรับคนไทย
โรคขาดโปรตีนและกำลังงาน
โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
โรคขาดวิตามินเอ