ประวัติความเป็นมา

1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบในหลักการปรับเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จากอัตราคนละ 10 บาทต่อวัน เป็นอัตราคนละ 13 บาท ต่อวัน จำนวน 200 วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552

2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบให้เด็กนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน เต็ม100% ในอัตราคนละ 13 บาท ต่อวัน จำนวน 200 วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เป็นต้นไป

3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 อนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพิ่มเติมวงเงิน 4,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนทุกคน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับประทานอาหารกลางวัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่อง ของบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวัน้

ให้เด็กนักเรียนทุกคนรับประทานอาหารกลางวัน (นร 0505 / 7999 วันที่ 24 พฤษภาคม 2553)